Momentum by Elia Locardi

Where the mountains touch the sea.


Elia Locardi: Photos