Fishing village by Sergey Aleshchenko

Lofoten, Norway


Sergey Aleshchenko: Photos